ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

E-mail : jirapan.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4700

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานิสิต และวัฒนธรรม

E-mail : kanjanee@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4701

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และชุมชนสัมพันธ์

E-mail : anong.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4713

 
เพิ่มเติม...

ดร.กฤตพร สิริสม
ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

E-mail : krittaporn.s@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...

นางเกษร อินทนะนก
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

E-mail : kesorn@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4702

 
เพิ่มเติม...