TCAS'66 รอบ 1/1 Portfolio

   15 พ.ย. 65  /   163

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS'66 รอบ 1/1 Portfolio

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกแล้วจะต้องลงทะเบียน TCAS
ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ ให้เรียบร้อยสมบูรณ์
หากยังไม่ได้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 65
‼️จะถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือก‼️