พิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

   4 เม.ย. 66  /   213

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สำหรับปีนี้มีนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 เข้ารับหมวกและประดับเข็มชั้นปี จำนวน 45 คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 400 คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานภายใน ส่วนงานภายนอก แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง จำนวน 250 คน และนิสิตพยาบาลจำนวน 150 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็ม แก่นิสิตในโอกาสนี้ ผู้แทนนิสิตชั้นปีที่ 2 รับตะเกียงไนติงเกลจาก คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนแก่คณาจารย์พยาบาล จากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท โดยผู้บริหารและตัวแทนผู้ปกครอง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตพยาบาลจำนวน 5 รุ่น ได้เล็งเห็นถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตพยาบาลในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และเป็นการปลูกฝังค่านิยมแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปีแก่นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 4 ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพเพื่อเป็นรากฐาน ที่จะก้าวสู่การเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตพยาบาลมีความตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล

          “หมวกพยาบาล” ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งของวิชาชีพพยาบาล แสดงถึงความอ่อนน้อม มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งการมอบหมวกเป็นพิธีการที่จัดขึ้นสำหรับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการพยาบาลของนิสิต มีคุณสมบัติขั้นต้นของพยาบาลครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วย และพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ศาสตร์วิชาชีพการพยาบาลขั้นสูงต่อไป
 

 >> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<