แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี คำคง

   4 เม.ย. 66  /   161

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มาลี คำคง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์


     ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2566
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701)
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุยายน 2565