ภาพบรรยากาศกิจกรรม "TSU Healthy"

   26 มิ.ย. 66  /   144

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "TSU Healthy" โดยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

  กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 อยู่รอด ปลอดภัย
- การดูแลป้องกันตนเองจาก
- โรคติดต่อทางเดินหายใจ
- การดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย
- การป้องกันอุบัติเหตุ
ฐานที่ 2 Body and mind
- ประเมินความเครียด
- การจัดการความเครียดด้วยตนเอง
- นวดตนเอง
- ดนตรีบำบัด
ฐานที่ 3 BLS ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การปฐมพยาบาล/Frist aid
- การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ฐานที่ 4 ทักษะสื่อสาร เพศศึกษา
- การสื่อสารทางเพศ/ความรัก การวางตัว
- วิธีการคุมกำเนิดที่นิยมใช้

ท่ามกลางการดูแล และแนะนำของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตรุ่นพี่
   กิจกรรมดังกล่าวฯ ทำให้นิสิตมีความรู้และเกิดทักษะในการดูแลช่วยเหลือตนเอง ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต อันจะทำให้นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ เป็นการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมของนิสิตเข้าใหม่ ตลอดจนส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง