รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต 

   7 ก.ค. 66  /   169

ขอแสดงความยินดีกีบนิสิตที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวณัฐธิดา แซ่ติ้ง
“ระดับดีเยี่ยม ด้านวิชาการ” และ “ระดับดี ด้านกิจกรรมนิสิต”

นางสาวนาดีญา ลาหมีด
“ระดับดีเยี่ยม ด้านวิชาการ”

นางสาวจุฑามาศ จูสุข
“ระดับดีเยี่ยม ด้านวิชาการ”