คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำการศึกษา 2563
 
     
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะพยาบาลศาสตร์  จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำการศึกษา 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยทักษิณ มีการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตพยาบาล จำนวน 3 รุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตพยาบาลในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และเป็นการปลูกฝังค่านิยมแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล จึงได้จัดโครงการพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี แก่นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 อันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพเพื่อเป็นรากฐานที่จะก้าวสู่การเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตพยาบาลเกิดความตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ปีนี้นับเป็นครั้งที่่ 2 แล้วที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดขึ้น

หมวกพยาบาลถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างหนึ่งของวิชาชีพพยาบาล แสดงถึงความอ่อนน้อม มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งการมอบหมวกเป็นพิธีการที่จัดขึ้นสำหรับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการพยาบาล และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ศาสตร์วิชาชีพการพยาบาล เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นิสิตทราบว่าตนเองมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ร่วมถึงนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลในเครือข่ายเข้าร่วมให้โอวาทแก่นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่เข้ารับหมวกและประดับเข็มชั้นปี จำนวน 49 คน กิจกรรมดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตพยาบาล และผู้ปกครอง เข้าร่วมประมาณ 500 คน

>> ภาพเพิ่มเติม 1 <<

>> 
ภาพเพิ่มเติม 2 <<