คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 พ.ค.64 ถึงวันที่ 20 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานวันพยาบาลแห่งชาติ
 
     
วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ประกาศเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงได้จัดพิธีอาศิรวาทราชสดุดีฯ ณ ห้องโถงอาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมพิธีอาศิรวาท ร้องเพลงมาร์ชคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ของตนเอง
และภาคบ่าย คณาจารย์และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ จะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรมต่างๆ ดังนี้ 1.วัดสัญญาณชีพและประเมินสุขภาพกับดัชนีมวลกาย 2.ประเมินภาวะสมองเสื่อม 3.ประเมินสุขภาพกายและจิต 4.การตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น 5.คลินิกเลิกบุหรี่ ณ ห้องโถงอาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง