คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 
     
วันที่ 19 มีนาคม 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมอ่านประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับกิจกรรมในวันนี้บรรยายโดย นายมีชัย โอ้น ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม ๑ สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมระบบ CISCO WEBEX Meeting
ทั่งนี้ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์  มีหัวหน้าสำนักงานคณะฯ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว