ตึกใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

   6 ก.ย. 65  /   2016