ร่วมประสานงานแหล่งฝึก และประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

   29 ธ.ค. 65  /   119

วันที่ 27 ธันวาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประสานงานแหล่งฝึก และประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง