การจัดกิจกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

   26 ม.ค. 66   /  47

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยทักษิณ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ซึ่งได้รับการตอบรับจากอาจารย์ บุคลากร อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
ผู้สูงอายุในชุมชน และ ร.พ.สต.บ้านตลิ่งชัน ได้แก่ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 8 หมู่ 9 และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
จำนวนสมาชิกโดยประมาณ 100 คน มีการดำเนินกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในปี 2564 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ได้หยุดดำเนินการ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร่วมช่วยเหลือสุขภาพของชุมชน

          ปัจจุบันด้วยจำนวนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงตามวัยยิ่งเด่นชัดขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นด้านร่างกายที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ด้านสุขภาพจิตมีปัญหาซึมเศร้าแยกตัว ด้านความเสื่อม
ของสมองมีอาการหลงลืมเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่ง ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิด
ดำเนินการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีกิจกรรมส่งเสริมทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต ชะลอสมองเสื่อม และส่งเสริม
การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพที่นอกเหนือจากการ
ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล