พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และ มหาวิทยาลัยทักษิณ

   10 มี.ค. 66  /   113

       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 พิธีลงนามความร่วมมือ ข้อตกลง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนโดย นายเจริญ รักราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

    คู่ความร่วมมือทั้งสองตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทางการสาธารณสุขสำหรับนิสิต บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

       มหาวิทยาลัยทักษิณมีบุคลากรที่มีความพร้อม ด้านองค์ความรู้ การให้คำแนะนำ ด้านพัฒนาการเสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการทางการสาธารณสุข โดยชุมชนมีส่วนร่วม และการทำโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาชัยสนมีความหลากหลายด้านทรัพยากร สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชนที่สำคัญในจังหวัดพัทลุงโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และยังสามารถเป็นพื้นที่ ปฏิบัติการให้นิสิตแต่ละคณะได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้เป็นอย่างดี