พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ประจำปี 2565

   4 เม.ย. 66  /   209

       วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ เข้ารับแถบหมวกและเข็มสถาบัน จำนวน 49 คน
ทุกคนได้ผ่านการศึกษาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน ทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาชีพ รวม 138 หน่วยกิต ซึ่งในกระบวนการของการศึกษาบัณฑิตพยาบาล
ทุกคนได้เรียนรู้และได้รับการอบรมบ่มเพาะจากคณาจารย์ของคณะ คณาจารย์ของแหล่งฝึก รวมถึงผู้ป่วย
ครอบครัว และชุมชนในแหล่งฝึกปฏิบัติ ส่งผลให้บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์  
มีสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง
ที่มีต่อประชนชนผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม ด้วยเหตุนี้บัณฑิตของ คณะพยาบาลศาสตร์
จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีเกียรติควรแก่การสวมเครื่องแบบพยาบาลที่สมบูรณ์พร้อมด้วยแถบหมวก
คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันครั้งนี้ ขึ้นเพื่อประกาศเกียรติ และศักดิ์ศรี
ของบัณฑิตผู้รับมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน 

     พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน เป็นสิ่งที่เตือนให้บัณฑิตพยาบาลได้ ตระหนักว่าทุกคนต้องมี
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความรู้คู่คุณธรรมและจะต้องเป็นพยาบาลที่ดี 

     ทั้งนี้ขอให้ทุกคนมีความภูมิใจในวิชาชีพ แม้ว่าวิชาชีพพยาบาลจะเป็นภาระที่หนัก
และความรับผิดชอบสูง แต่เป็นภาระที่มีเกียรติและทรงคุณค่า และเป็นการสืบสานพระราชปณิฏาน
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี