นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา

   5 เม.ย. 66  /   135

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

✦ นางสาวฮายฟะ สาเร๊ะ

✦ นางสาวปริยาภัทร ชูแสง

✦ นายณัฐนนท์ บุญแก้ว

✦ นางสาวนุจิรา หัสนี

✦ นางสาวณัฐธิดา บัวแก้ว

นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

     ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก ให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และเข้าปฏิบัติงานฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์