คว้ารางวัลระดับ “ดีเยี่ยม” และ “ดีมาก”

   10 เม.ย. 66  /   240

      นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัลระดับ “ดีเยี่ยม” และ “ดีมาก” จำนวน 15 รางวัล 
ประเภทแผนผังการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาล และ ประเภทนวัตกรรมทางการพยาบาล การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2 (The 2st National Conference Clinical Reasoning, Nursing Research and Nursing Innovation Development) 


     จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี กับนิสิตทุกคน 


ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา
+ ผศ.มาลี คำคง
+ อ.ปุญณพัฒน์ ชำนาญเพาะ
+ อ.นิติกุล บุญแก้ว
+ อ.จณิศาภ์ แนมใส