ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ

   20 เม.ย. 66  /   148

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์  ภิบาล

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

 

มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ

เรื่อง Digital storytelling training kit for assessing depression risk for the elderly.

 

ตีพิมพ์  International Joumal of Education and  Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2022, Vol. 18, Issue 3,pp.173-190

 

>> เอกสาร ชุดฝึกการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อประเมินความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าสำหรับ
ผู้สูงอายุ <<