คณะพยาบาล จัดกิจกรรม เนื่องในวันพยาบาลสากล

   12 พ.ค. 66  /   116

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลาปลาดุกร้ากางมุ้ง บ้านโงกน้ำ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


     ซึ่งวันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 วันพยาบาลสากลนอกจากจะรำลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล ยกย่อง ให้เกียรติ และให้คนยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2566 สภาพยาบาลระหว่างประเทศกำหนดคำขวัญประจำวันพยาบาลสากล คือ พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา (Our Nurses. Our Future)


     คณะพยาบาลศาสตร์จัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงเห็นสมควรจัดโครงการวันพยาบาลสากล ปี 2566 เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบกับ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ทำความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโงกน้ำ เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควรขนุน จังหวัดพัทลุง ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทางสาธารณสุข ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อให้การทำ MOU มีประสิทธิภาพและส่งผลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโงกน้ำที่ยั่งยืนต่อไป


     พร้อมทั้งมีกิจกรรม การออกกำลังกายด้วยไม้พลอง ประเมินความเครียด ประเมินภาวะเสี่ยงหกล้ม ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง BMI BP และถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหาร การป้องกันภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีการแนะนำท่าการรำมโนราห์ในการป้องกันสมองเสื่อมทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และสนุกสนาน มีรอยยิ้ม กับกิจกรรมที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์เน้นส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทุกคน


#ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
#คณะพยาบาลศาสตร์
#มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
#NurseElderlyTSU