ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ

   28 มิ.ย. 66  /   53

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม จริยธรรม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี พลอินทร์

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านจิตอาสา
    1.อาจารย์นันทภัทร์  เฉลียวศักดิ์
    2.อาจารย์ปุญณพัฒน์  ชำนาญเพาะ
    3.นายจักรี   ศรีสมัย
    4.นางสาวอารยา สาเมาะยูโซะ 
    5.นางสาวนูรีละห์ ยีอามะ