ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี คำคง

   7 ก.ค. 66  /   166

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี คำคง 
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานิสิต และวัฒนธรรม”
คณะพยาบาลศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง