ขอส่งกำลังใจให้บัณฑิตพยาบาลทุกท่านสอบผ่าน

   20 ก.ค. 66  /   22

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอส่งกำลังใจให้บัณฑิตพยาบาลทุกท่านสอบผ่าน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ทั้ง 8 วิชา 100%