ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

   25 ส.ค. 66  /   23

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดี
นางสาวไมมูน เจะมะ 
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565"

ศิษย์เก่าจากโรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ปัตตานี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566
รายละเอียด: https://shorturl.asia/ZRkcO