รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

   1 ก.ย. 66  /   156

รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

TCAS รอบที่ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดการรับสมัคร (ออนไลน์)

วันที่ 1 กันยายน - 20 ตุลาคม 2566

ทางเว็บไซต์ http://entrance.tsu.ac.th/

 

โครงการที่เปิดรับ

- โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรมฯ 10 คน

- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ 15 คน

ดูรายละเอียดการรับสมัครแต่ละโครงการได้ที่... https://entrance.tsu.ac.th/menu.php?pid=916