จัดทำกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ

   14 ก.ย. 66  /   188

          วันที่ 9-10 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ณ โรงแรมเซนทารา อันดา เทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ่าวนาง กระบี่ มีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯอย่างมีประสิทธิภาพ" บรรยายโดย ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ มหาวิทยาลัยทักษิณ แนวทางการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการวางแผนอย่างมีระบบ  และมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม  โดยคณะฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานฯ โครงการครั้งนี้ทำให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และมีเป้าหมายสูงสุด คือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ตามที่กำหนดไว้