จัดประชุมชี้แจงและวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

   15 พ.ย. 66  /   21

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง (แหล่งฝึกหลัก) จัดประชุมชี้แจงและวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมดอกพะยอม โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในการนี้มีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน 
    โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จะจัดการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลพัทลุง ในรายวิชา ดังนี้
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
- ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล
- ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด