บุคลากรสายวิชาการ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจนี พลอินทร์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาหลักการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

E-mail : kanjanee@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4701

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์อฑิภา อมรปิยภากร

E-mail : pornniorn.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร จันทรพัฒน์

E-mail : songporn.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์นฤมล ทองหนัก

E-mail : narumol.t@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์รังสินันท์ เรืองศรี

E-mail : rangsinan.r@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714

 
เพิ่มเติม...