บุคลากรสายวิชาการ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก


อาจารย์ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาหลักการพยาบาลเด็ก

E-mail : nattinee.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์วรรณลี ยอดรักษ์

E-mail : wanlee.y@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...