บุคลากรสายวิชาการ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


อาจารย์รัตติกาล เรืองฤทธิ์

E-mail : rattikarn.r@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4713

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล

E-mail : anong.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4713

 
เพิ่มเติม...

ดร.กฤตพร สิริสม

E-mail : krittaporn.s@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์นันทภัทร์ เฉลียวศักดิ์

E-mail : nanthaphat@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4711

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์นิติกุล บุญแก้ว

E-mail : nitikul.b@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี คำคง

E-mail : malee.k@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ปุญณพัฒน์ ชำนาญเพาะ

E-mail : punnaphat.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์มุขรินทร์ ทองหอม

E-mail : mukkarin.t@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714

 
เพิ่มเติม...