บุคลากรสายวิชาการ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


อาจารย์สมฤดี พูนทอง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาหลักวิชาการพยาบาลชุมชน

E-mail : somrudee.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์วิภา สุวรรณรัตน์

E-mail : wipa.s@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล

E-mail : jatjunya.b@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา

E-mail : wongchayapote.p@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...