บุคลากรสายวิชาการ กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต


อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต และผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาหลักวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

E-mail : sampan.m@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4713

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์วัชรี น้อยผา

E-mail : watcharee.n@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์พีรยา นันทนาเนตร์

E-mail : pheeraya.n@@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4714

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.ภาวดี เหมทานนท์

E-mail : pawadee.h@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์จณิศาภ์ แนมใส

E-mail : janisa.n@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...

อาจารย์ปภาอร ชูหอยทอง

E-mail : papaorn.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4710

 
เพิ่มเติม...