บุคลากรสายสนับสนุน


นางเกษร อินทนะนก
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

E-mail : kesorn@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4702

 
เพิ่มเติม...

นายจตุรงค์ ชนะกาญจน์
ตำแหน่ง นักวิชาการ

E-mail : jaturong.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4704

 
เพิ่มเติม...

นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน

E-mail : supaluk.n@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4702

 
เพิ่มเติม...

นางสาวอมร แซ่เคี่ยน
ตำแหน่ง นักวิชาชีพ

E-mail : amon.s@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4705

 
เพิ่มเติม...

นางสาวอัศนีย์ งานดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน

E-mail : assanee.n@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4705

 
เพิ่มเติม...

สิบเอกปฏิภาณ เอกเจริญกุล
ตำแหน่ง นักวิชาชีพ

E-mail : epatiparn@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4704

 
เพิ่มเติม...

นางสาวทานตะวัน ทองขำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน

E-mail : thantawan.t@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4702

 
เพิ่มเติม...

นายอรรถกร รุ่งแสง
ตำแหน่ง นักวิชาการ

E-mail : atthakorn.r@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4705

 
เพิ่มเติม...

นางสาวณัฐกานต์ สุขทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

E-mail : nattakan.s@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4705

 
เพิ่มเติม...