คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
หลักสูตร
มคอ.3
มคอ.5
มคอ.4
ระบบและกลไก
คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561
 
 
มคอ.3 กลับหน้าหลัก
    ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
   
1101163 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางสุขภาพ

1101164 โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด