คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
หลักสูตร
มคอ.3
มคอ.5
มคอ.4
ระบบและกลไก
คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561
 
 
มคอ.3 กลับหน้าหลัก
    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   
1101161 จิตวิทยาพัฒนาการ
1101162 มโนทัศน์ทางการพยาบาล
1101266 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
1101322 การพยาบาลชุมชน
1101231 การพยาบาลเด็ก
1101362 การวิจัยและนวัตกรมทางการพยาบาล
1101268 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล
1101351 การพยาบาลมารดาและทารก
1101241 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
1101352 การผดุงครรภ์
1101345 การพยาบาลสาธารณภัย